-=-
2017-01-17
2015-05-02 Q2 LAN 2015: Đĺçó ...
2015-04-27 Q2 LAN 2015
2015-02-23 Čňîăč RDL (9) 2014
2015-02-16 RDL (9) 2014 Grand Fi ...
2014-10-28 RDL (9) 2014 PlayOFF
2014-10-21 RDL (9) 2014 Řîó ...
2014-10-13 RDL (9) 2014 Ďđîä ...
RDL #10 2017
IRC: #rdl.q2
:

RDL #7! Sign!2011-09-15 10:27 | AlexJ
Ńĺăîäí˙ îňęđűâŕĺňń˙ đĺăčńňđŕöč˙ íŕ đîńńčéńęóţ äóýëüíóţ ëčăó ďîä íîěĺđîě 7! Ó÷čňűâŕ˙, ÷ňî ĺâđîďŕ óćĺ ďđčíčěŕĺň çŕ˙âęč, äŕííŕ˙ ëčăŕ ďđîőîä˙ůŕ˙ ďŕđŕëëĺëüíî ďîěîćĺň čăđîęŕě čç Đîńńčč, őîđîřî ďđî˙âčňü ńĺá˙ â EDL.

 öĺëîě ďîęŕ íč÷ĺăî ďî ôîđěŕňó íĺ čçěĺíčëîńü, ňĺ ćĺ ęŕđňű, ňĺ ćĺ ďđŕâčëŕ č óńëîâč˙. Íŕäĺţńü ęîëč÷ĺńňâî čăđîęîâ áóäĺň íĺ ěĺíüřĺ, ÷ĺě â ňîě ńĺçîíĺ.

Đĺăčńňđŕöč˙ ďđîäëčňń˙ äî 1 Îęň˙áđ˙!

ps: ďî âńĺě âîďđîńŕě îáđŕůŕňüń˙ ęî ěíĺ.. irc: #rpower ńĺđâĺđ: irc.quakenet.org.

Îôčöčŕëüíűé ęŕíŕë ëčăč: #rdl.q2
blankblank | 42
Čňîăč ëčăč RDL#6662011-04-20 10:21 | AlexJ
Ńîâĺđřĺííî íĺîćčäŕííî çŕâĺđřčëŕńü î÷ĺđĺäíŕ˙ đóńńęŕ˙ äóýëüíŕ˙ ëčăŕ. Covell ńëîěŕë đóęó, č ÷ĺěďčîíîě Đîńńčč â ôîđěŕňĺ online ńňŕíîâčňń˙ đóńńęčé čăđîę optiMus. Ďîçäđŕâë˙ĺě ĺăî ń î÷ĺđĺäíűě ňčňóëîě. Âńĺě čăđîęŕě ęňî ďđčíčěŕë ó÷ŕńňčĺ ńďŕńčáî.

Čňîăîâîĺ đŕńďđĺäĺëĺíčĺ ěĺńň â Div1:
1. optiMus flag
2. Covell flag
3. DM flag
4. [UMUSTDIE]
5-6. isbjorn / Hide^
7-8. {42A}SERj / st!gmata
9-12. AlexJ / demien / MHZ / detina
13-16. Gusius.g5r / ...VINT... / pr0to / numavezi

Div2:
1. ficha flag
2. MSN flag
3. Sol flag
4. White_Nigga
5. The_One
6-8. kuklovod / engintoo / Rambutan
blankblank | 4
Grand Final RDL!2011-04-01 15:39 | AlexJ
Č ňŕę â ăđŕíä-ôčíŕëĺ âńňđĺ÷ŕţňń˙:

flag optiMus vs Covell flag

Ńčńňĺěŕ Bo5, ďđč ÷ĺě ó Covell'ŕ óćĺ +1 ďî ęŕđňŕě.
blankblank | 6
Ôčíŕë ëčăč!2011-03-30 13:14 | AlexJ
Ňŕę ęŕę optiMus íĺ ăîđčň ćĺëŕíčĺě čăđŕňü ńâîţ čăđó ďđîňčâ DM'a (őîň˙ âńĺě ńâîčě ďîâĺäĺíčĺě ďîęŕçűâŕë ÷ňî "ěîë őî÷ó č ăîňîâ", č ňŕę č íĺ îáú˙âčëń˙ â irc - 1 ŕďđĺë˙ áóäĺň çŕęđűňčĺ RDL ëčăč.
blankblank | 2
PlayOff!2011-02-07 04:05 | AlexJ
Ó÷čňűâŕ˙, ÷ňî <IsBjorn> "my flight back is 22 feb.." âĺđíĺňń˙ ĺůĺ íĺ ńęîđî, îí ďîëó÷ŕĺň w/o č â ëóçĺđńęîě ďîëóôčíŕëĺ ńîéäóňń˙ îňöű đîńńčéńęîăî ęó2äâčćĺíč˙:

flag optiMus vs [UMUSTDIE] flag

ps: Ńčńňĺěŕ bo3, ńęîđĺĺ âńĺăî ěű óâčäčě ztn2dm3, q2dm1 čëč ptrip. Äĺäëŕéí 13 ôĺâđŕë˙.
blankblank | 4
: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... | 46
(langs)
: 1 (20)
: 0 (0)
0.046
scripts © KMprojekt